SILK NEWS
update 20.07.2015
Condominium combine the highest guality in design and construction along with a convenient location to create a truly superb living experience ...
update 07.07.2015
ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการ พฤษภาคม 2557
update 07.07.2015
ความโดดเด่นอยู่ที่ มีเส้นทางการเดินทางซึ่งห่างจากบีทีเอสสนามเป้าเพียง 57 เมตร เท่านั้น แน่นอนว่านอกจากคุณจะเดินทางด้วยรถสาธารณะที่สะดวกสบายแล้ว